Өмнөговь аймгийн Манлай сумын ИТХ

Хурлын даргын захирамж

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Сумдууд