Өмнөговь аймгийн Манлай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Өмнөговь аймгийн Манлай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Манлай сум Манлай сум